14. Atestate profesionale PROFESORI LEGISLATIE RUTIERA

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

Mecanică

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – PROFESORI LEGISLATIE RUTIERA

Atestarea profesorilor de legislaţie rutieră

 

Pentru obţinerea atestatelor de profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi să promoveze examenul susţinut la finalizarea pregătirii.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire profesori de legislaţie rutieră

– cererea, în original;

– actul de identitate, în copie;

– permisul de conducere, în copie;

– actul de studii, în copie legalizată;

– cazier judiciar;

– cazier auto;

– aviz medical;

– aviz psihologic;

Condiţii de studii

– absolvent studii superioare de lungă durată în specialitatea ştiinţe tehnice sau juridice.

Condiţii de înscriere:

– să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;

– să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;

– să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

– să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

– să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

– să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia, pentru următoarele infracţiuni:

            – infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice;

            – omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte;

– vătămare corporală gravă;

– tâlhărie;

– ultraj;

– ultraj contra bunelor moravuri;

– tulburarea liniştii publice;

– viol;

– lipsirea de libertate în mod ilegal;

– luarea sau darea de mită;

– trafic de influenţă;

– trafic sau consum ilicit de droguri.

Durată curs:

Atestare initiala:

            – 15 zile x 6 ore/zi = 90 ore – curs teoretic;

            – 5 zile x 2 ore/zi = 10 ore – curs practic

Reînoire atestat:

            – 5 zile x 6 ore/zi = 30 ore – curs teoretic

Probe şi condiţii de examinare:

            I – test grilă pe calculator: 60 întrebări/60min.

            II –  probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice: prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute (întocmirea unui plan de lecţie pentru o temă dată).

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări (90%) din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului profesor de legislaţie rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial, achitand de fiecare data taxa de examinare de 67 de lei.

Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări, pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislaţie rutieră este de 5 ani de la data susţinerii şi promovării examenului teoretic.

În cazul reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează un nou atestat, cu valabilitate de 5 ani de la data expirării atestatului deţinut anterior.

Pentru urmarea cursurilor în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute anterior, cu excepţia condiţiei de studii, care trebuie să fie îndeplinită la data obţinerii primului atestat.

Titularul trebuie să depună actele prevăzute, la care se adaugă atestatul de profesor de legislaţie rutieră deţinut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Documente necesare la examen:

– actul de identitate;

– permisul de conducere;

– cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate în original;

– taxa de examinare – chitanţă de 67 lei în contul ARR de domiciliu;

Documente necesare la ARR:

– cerere;

– act de identitate (în original şi copie);

– permis de conducere (în original şi copie);

– taxa pentru eliberarea atestatului – chitanţă de 41 lei în contul ARR de domiciliu;

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare

– poză 2,5/3 cm.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising