13. Atestate profesionale MANAGERI TRANSPORT PERSOANE

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

Mecanică
  

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – MANAGERI TRANSPORT PERSOANE

Atestarea managerilor de transport persoane

 

Durată curs: 90 de ore: 6 ore/zi/15 zile/3 săptămâni.

In vederea participarii la cursurile de pregatire profesionala initiala a managerilor de transport, candidatii se inscriu la un centru de pregatire si perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

Condiţii de studii

– absolvenţi de liceu (cel putin certificatul de absolvire a liceului – nu este obligatorie diploma de bacalaureat), in copie.

Probe şi condiţii de examinare:

Certificatul de competenta profesionala se obtine in urma promovarii de catre candidati a unui examen scris, care consta din urmdtoarele probe:

– o proba cu durata de doua ore, cuprinzand 100 de intrebari cu 4 variante de raspuns din care una corecta si

– o proba cu durata de doua ore, cuprinzand un studiu de caz cu 20 de intrebari.

          Pentru promovarea examenului, candidatii trebuie sa obtina cel putin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele doua probe, iar procentajul punctelor obtinute la fiecare proba sa nu fie mai mic de 50% din punctele posibile.

Pot participa la examenul pentru obtinerea certificatului de competenta profesionala doar candidatii care au absolvit cursul de pregdtire profesionala, in termen de maxim 12 luni de la data absolvirii. Candidatii care nu au promovat examenul in acest termen trebuie sa urmeze un nou curs de pregatire profesionala initiala.

Documente necesare la ARR pentru eliberarii certificatului de competenta profesionala

– cerere,

– copia actului de identitate in termen de valabilitate,

– actele care demonstreazd indeplinirea conditiilor de studii, (cel putin certificatul de absolvire a liceului – nu este obligatorie diploma de bacalaureat), in copie,

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare, in original

– dovada achitarii tarifului pentru eliberarea certificatului de competenta profesionala – chitanţă de 41 lei în contul ARR de domiciliu;

Managerii de transport trebuie sa actualizeze periodic cunostintele necesare exercitarii profesiei, avand obligatia de a urma cursuri cu o durata de 30 de ore pentru pregatirea profesionala periodica. Acestea se finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor:

la intervale de cel mult 10 ani, daca nu au avut intreruperi in exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau

– in vederea reluarii exercitarii profesiei dupa o intrerupere mai mare de 5 ani.

In vederea participarii la cursurile de pregatire profesionala periodica candidatii se inscriu la un centru de pregatire si perfectionare profesionala autorizat de Ministerul Transporturilor, completand in acest scop o cerere si depunand in acest sens un dosar cu urmatoarele documente:

– cerere,

– actul de identitate, in copie,

– certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competenta dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, in copie.

Evaluarea actualizarii cunostintelor consta in analiza raspunsurilor date de candidatul evaluat la intrebarile din studii de caz.

In urma evaluarii, comisia elibereaza candidatului o nota de constatare in care se consemneaza actualizarea/neactualizarea cunostintelor.

In cazul in care in urma evaluarii s-a consemnat neactualizarea cunostintelor, managerul de transport se poate prezenta la o noua evaluare, fara a fi obligatorie urmarea unui nou curs de pregatire profesionala periodica.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising