15. Atestate profesionale INSTRUCTORI AUTO

Mediu de învățare

În această secțiune puteți parcurge întreagul set de întrebări din fiecare secțiune, având rezolvările CORECTE, pentru a vă putea pregăti pentru examenul ARR.

Mecanică

Chestionare format ARR

Simulați examenul ARR în formatul original pentru a vă putea testa cunoștințele și pentru a vă obișnui cu formatul ARR de examinare.

Vă urăm succes!

Chestionar format ARR – INSTRUCTORI AUTO

Atestarea instructorilor de conducere auto

 

Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi să promoveze examenul susţinut la finalizarea pregătirii.

Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv, Tb.

Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru  categoriile C, CE, Tr, Tv sau Tb.

Activitatea efectivă ca instructor auto constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 de cursanţi care doresc obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

Obţinerea atestatului de instructor auto pentru cel puţin una din categoriile D sau DE este condiţionată de deţinerea atestatului de instructor auto pentru cel puţin una din categoriile C sau CE de o perioadă minimă de 2 ani, perioadă în care solicitantul a finalizat pregătirea unui număr minim de 30 de cursanţi care au solicitat efectuarea pregătirii pentru aceste categorii.

Acte necesare pentru înscriere la cursul de pregătire

– cererea, în original;

– actul de identitate, în copie;

– permisul de conducere, în copie;

– actul de studii, în copie legalizată;

– cazier judiciar;

– cazier auto;

– aviz medical;

– aviz psihologic;

– adeverinţa eliberată de către şcoala în cadrul căreia instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute pentru extinderea categoriei, precum şi atestatul de instructor auto valabil, după caz.

Condiţii de studii

– absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto.

Condiţii de înscriere:

– să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;

– să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;

– să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimul an sau mai mult de două ori în ultimii 15 ani pentru consum de alcool;

– să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 10 ani;

– să fie apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;

– să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia, pentru următoarele infracţiuni:

            – infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice;

            – omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte;

– vătămare corporală gravă;

– tâlhărie;

– ultraj;

– ultraj contra bunelor moravuri;

– tulburarea liniştii publice;

– viol;

– lipsirea de libertate în mod ilegal;

– luarea sau darea de mită;

– trafic de influenţă;

– trafic sau consum ilicit de droguri.

Durată curs:

Atestare initiala:

            – 15 zile x 6 ore/zi = 90 ore – curs teoretic;

            – 5 zile x 6 ore/zi = 30 ore – curs practic

Reînoire atestat:

            – 5 zile x 6 ore/zi = 30 ore – curs teoretic

Extindere categorie

            – 4 zile x 5 ore/zi = 20 ore – curs teoretic;

            – 5 zile x 2 ore/zi = 10 ore – curs practic

Probe şi condiţii de examinare:

            I – test grilă pe calculator: 60 întrebări/60min.

            II –  proba practică în trafic, având o durată de 30 minute (întocmirea unui plan de lecţie pentru o temă dată şi care va fi susţinută în trafic);

Pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă (80%), iar la proba practică să obţină calificativul admis.

Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.

Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări, pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională, si achitarea, de fiecare data, a taxei de examinare de 67 de lei.

Persoanele neprezentate la proba practică, dar care au promovat proba teoretică pot fi reprogramate la această probă de maxim două ori în decurs de 6 luni de la data promovării probei teoretice.

În situaţia în care cursantul nu se prezintă la proba practică în perioada de 6 luni este considerat respins.

Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto este de 5 ani de la data susţinerii şi promovării probei practice.

În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră, Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. eliberează un nou atestat, cu valabilitate de 5 ani de la data expirării atestatului deţinut anterior.

În cazul în care un instructor auto solicită adăugarea unei noi categorii de pregătire, i se va elibera un nou atestat de instructor auto inclusiv cu noua categorie de pregătire solicitată, perioada de valabilitate a acestui atestat fiind de la data promovării probei practice corespunzătoare noii categorii pâna la expirarea atestatului deţinut anterior.

Pentru urmarea cursurilor în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute anterior, cu excepţia condiţiei de studii, care trebuie să fie îndeplinită la data obţinerii primului atestat.

Titularul trebuie să depună actele prevăzute, la care se adaugă atestatul de instructor auto deţinut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Documente necesare la examen:

– actul de identitate;

– permisul de conducere;

– cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate în original;

– taxa de examinare – chitanţă de 67 lei  plătita în contul ARR de domiciliu.

Documente necesare la ARR:

– cerere;

– act de identitate (în original şi copie);

– permis de conducere (în original şi copie);

– taxa pentru eliberarea atestatului – chitanţă de 41 lei în contul ARR de domiciliu;

– chitanţă de 67 lei pentru justificarea achitarii taxei de examinare

– poză 2,5/3 cm.

Documentele prevazute a fi depuse in copie se certifica de catre solicitant pentru conformitate cu originalul prin inscrisul „Subsemnatul,……… declar pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale privind falsul in declaratii, ca prezentul act este conform cu originalul” si semnare.

Web design by CrossMedia Advertising